ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU
 • HOME
 • DISCOVER
 • ภูมิภาค
 • ย่านมะชู, คะวะยุ, อะคัน
 • ย่านมะชู, คะวะยุ, อะคัน

  สัมผัสวัฒนธรรมไอนุ จากแหล่งน้ำร้อนชื่อดังที่มองเห็นทะเลสาปสวยงาม

  สวนสาธารณะอะคันมะชู มีทะเลสาปรูปกระจาด(Caldera)สวยงามที่เกิดจากภูเขาไฟ
  ทะเลสาปมะชูกับทะเลสาปอะคันได้รับผลประเมินสูงสุดระดับ3ดาวของ"มิชลิน กรีน ไกด์ เจแปน"
  สีฟ้าของผิวทะเลสาปมะชู(มะชูบลู)ส่องประกายสดใส ทะเลสาปนี้น้ำใสเป็น
  อันดับต้นๆของโลก ใกล้ๆกับทะเลสาปคุชชะรกโกะ ทะเลสาปคัลเดร่าที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นมีภูเขาอิโอซังที่กำมะถันพวยพุ่ง และคะวะยุออนเซ็น ออนเซ็นน้ำแม่น้ำที่มีไอน้ำลอยฟุ้ง
  อะคันโกะออนเซ็นเป็นหนึ่งในน้ำพุร้อนชื่อดังของฮอกไกโด ที่อะคันโกะมี
  มะริโมะซึ่งเป็นสิ่งสงวนคุ้มครองพิเศษอยู่ มีมะริโมะลูกกลมใหญ่อยู่มากมายถือเป็นสถานที่มีค่าระดับโลกด้วย
  ที่ย่านออนเซ็นอะคันโกะ เป็นศูนย์รวมของชาวไอนุ(ไอนุโกะทัน) จึงสามารถ
  สัมผัสกับวิถีชีวิตและวัตนธรรมของชาวไอนุได้
  โรงละครไอนุ"อิโคะโระ"ที่ทะเลสาปอะคัน มีการแสดงโบราณของเผ่าไอนุซึ่ง
  เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ ทั้งองกรยูเนสโก้ก็ได้ลงทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วย และยังเข้าร่วมงานเทศกาล"อิโอะมันเตะ โนะ ฮิโนะมัทสึริ"ได้ด้วย