ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU
 • HOME
 • DISCOVER
 • ภูมิภาค
 • ย่านชิเระโตะโกะ, ระอุสึ, นะคะชิเบทสึ
 • ย่านชิเระโตะโกะ, ระอุสึ, นะคะชิเบทสึ

  "ชิเระโตะโกะ"มรดกธรรมชาติของโลกที่ธรรมชาติคงเหลือไว้ให้
  แบบดั้งเดิมตั้งแต่ตอนแรกเริ่ม

  ชิเระโตโกะเป็นแหล่งสมบัติธรรมชาติของญี่ปุ่นที่ได้กำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ
  ชิเระโตะโกะเมื่อปี1964และได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปี2005
  บนยดสูงสุดเขาระอุสึมีเขาอิโอซัง, เขาชิเระโตะโกะ เทือกเขาวิ่งต่อกัน
  แบ่งฝั่งอุโทะโระกับฝั่งระอุสึ
  ที่เส้นขอบริมฝั่งทะเลของหน้าผาสูงกว่า100m มีน้ำตกโอะชินโกะชิน เชื่อมไปถึงน้ำตกฟุเระเปะ การชมทิวทัศน์อันสวยงามนี้ต้องนั่งเรือมองมาจากทะเลเท่านั้น
  ด้วยลักษณะทางภูมิภาคที่ไม่ดึงดูดมนุษย์มาอาศัย ชิเระโตะโกะจึงยังคงรักษาระบบนิเวศธรรมชาติดั้งเดิมตั้งแต่ครั้งแรกเริ่มเอาไว้ได้ ที่ชิเระโตะโกะ มีเครือข่ายห่วงโซ่อาหารขนาดใหญ่มากตั้งแต่ทะเล〜แม่น้ำ〜บนบก พืชและสัตว์พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เป็นระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์มาก
  เนื่องจากระบบนิเวศที่สมบูรณ์ ทำให้ที่นี่ยังคงมีชิมะฟุคุโระ, ชิเระโตะโกะซุมิเระ พวกพืชสัตว์สงวนหายากใกล้สูญพันธุ์อาศัยอยู่ และมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ทั้งหมีฮิกุมะ กวางเอะโซะชิกะ โทะโดะ แมวน้ำอะซะระชิ ฯลฯ อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น
  ที่ศูนย์ธรรมชาติ ชิเระโตะโกะจิเซ็นเซ็นเตอร์ มีบริการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับธธรรมชาติของชิเระโตะโกะให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน