Explorer The Wonderland. Eastern HokkaidoExplorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

เดินทางท่องเที่ยวเมืองอาบะชิรแิ บบตัวเป ล่า! ด้วยการฝากสัมภาระไว♪้ บริการท่องเที่ยวเมืองอาบะชิรแิ บบตัวเปล่า!!

ระยะเวลาวันที่ 27(ศุกร์)
มกราคม –
วันที่ 5(อาทิตย์) กุมภาพันธ์
2017

บริการท่องเที่ยวเมืองอาบะชิรแิ บบตัวเปล่า!!

ธุรกิจส่งเสริมเส้นทางการทอ่ งเที่ยวในพื้ นที่อันกว้างใหญ่ (บริเวณโอคอตสก์ คุชิโระ และเนะมุโระ)
จัดดําเนินการตรวจสอบและปรับปรุงสภา พแวดล้อมของการท่องเที่ยวแบบตัวเปล่าในเมืองอาบะชิริ

สําหรับท่านที่เดินทางมาจากต่างประเทศ!!
ฟรีสําหรับ 100 ท่านแรก ภายในช่วงกําหนดเวลา!!
*สําหรับท่านที่พํานักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นจะต้องเสียค่าบริการ

บริการอันแสนใจดีสําหรับทุกท่านที่เดินทางมาจากต่างประเทศสู่เมืองอาบะชิร!ิ

จะทำการจัดส่งสัมภาระที่ฝากไว้ไปยังโรงแรมที่มีกำหนดเข้าพักภายในเมืองอาบะชิริ ภายในวันนั้น

ขั้นตอนตั้งแต่การรับฝากสัมภาระไปจนถึงการจัดส่ง

 • ฝากสัมภาระที่เคาน์เตอร์รับฝาก ฝากสัมภาระที่เคาน์เตอร์รับฝาก
 • กรุณาตอบแบบสอบถาม กรุณาตอบแบบสอบถาม
 • สามารถสนุกสนานเพลิดเพลินกับการเดินทางท่องเที่ยวแบบตัวเปล่าได้ สามารถสนุกสนานเพลิ
  ดเพลินกับการ เดิ
  นทางท่องเที่ยวแบบตัวเปล่าได้
 • โรงแรมที่มีกําหนดเข้าพักรับสัมภาระ โรงแรมที่มีกําหนดเข้าพักรับสัมภาระ
ระยะเวลาการดำเนินการ
วันที่ 27(ศุกร์) มกราคม – วันที่ 5(อาทิตย์) กุมภาพันธ์ 2017
เวลาที่รับฝาก
9:00 - 15:15
เวลาที่ทําการจัดส่ง
จะทําการจัดส่งสัมภาระไปยังโรงแรมที่พักในเวลา 17:00 หรือ 18:00 ของวันนั้นๆ※*ที่พักทอี่ ยู่นอกเมืองอาบะชิริจะทําการจัดส่งภายในเวลา 18:00กรุณาตรวจสอบสถานที่พักทสามารถจัดส่งได้ ที่เคาเตอร์รับเรื่อง
ขอบเขตของการจัดส่ง
สถานที่พักท เช่น โรงแรมเรียวกังภายในเมืองอาบะชิริ
เคาน์เตอร์รับฝาก
ภายในที่จอดพักรถ“ริวเฮียวไกโดอาบะชิร”
map

ข้อควรระวัง!

 • ・ไม่สามารถใช้บัตรเครดิตได้
 • ・“ตั๋วรับสินค้าในส่วนของลูกค้า” ที่ได้รับตอนฝากสัมภาระนั้น เนื่องจากต้องใช้แสดงเวลาที่รับสัมภาระ กรุณาเก็บรักษาให้ดี อย่าทำสูญหาย
 • ・กรุณาตอบแบบสอบถามตามเงื่อนไขขอ งการใช้บริการฟรี ขอความกรุณาทำความเข้าใจว่า กรณีที่เกิน 100 ท่านแล้ว จะต้องเสียค่าบริการ (700 เยนเท่ากันทั้งหมด)
 • ・โครงการนี้ได้รับการดําเนินงานจากสมา คมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองอาบะชิริ องค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวฮอกไกโด “ธุรกิจส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้ นที่อันกว้างใหญ่ (บรเิ วณโอคอตสก์ คุชิโระ และเนะมุโระ) จัดดําเนินการตรวจสอบและปรับปรุงสภา พแวดล้อมของการท่องเที่ยวแบบตัวเปล่าในเมืองอาบะชิร”ิ

โครงการนี้เป็นการสาธิตและปฏิบัติงานจ ริง โดยมีเป้าหมายที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชา ติ เรื่องของการให้บริการฟรีจึงถูกจํากัดเฉ พาะ “นักท่องเที่ยวชาวต่างชาต”ิ เท่านั้น
กรุณาทําความเข้าใจว่า สําหรับท่านที่พํานักในประเทศญี่ปุ่นจะต้อ งเสียค่าบริการ (700 เยนเท่ากันทั้งหมด)

ติดต่อสอบถาม

สมาคมที่จัดตั้งขึ้นโดยทั่วไป สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองอาบะ ชิริ
TEL:+81-152-44-5849
E-mail:info@abakanko.jp

สมาคมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์สาธา รณะ องค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวฮอกไกโด、เมืองอาบะชิริ、สมาคมที่จัดตั้งขึ้นโดยทั่วไป สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองอาบะ ชิริ