ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

วัฒนธรรมไอนุ

วัฒนธรรมไอนุ มีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติ

ชื่อสถานที่ส่วนใหญ่ในฮอกไกโดนั้นมีที่มาจากภาษาไอนุ
ที่เมืองอาซาฮิคาวานั้น มีเมืองที่ชื่อว่า [คะมุอิโคะทัน]
ในภาษาไอนุ คะมุอิคือพระเจ้า โคะทันมีความหมายว่าหมู่บ้าน
สถานที่แห่งนี้ สำหรับชาวไอนุแล้วเป็นดินแดนที่ถูกกำหนดให้เป็นดินแดนแห่งพระเจ้ามาตั้งแต่โบราณ
สำหรับฮอกไกโดในปัจจุบัน ชาวไอนุถูกรับรองว่าเป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยมาตั้งแต่ดั้งเดิม
ลวดลายแบบไอนุ วรรณกรรมปากเปล่าต่างๆนั้นถูกรับรองให้เป็นมรดกของฮอกไกโด
ที่ริมทะเลสาปคุชชะโระนั้น มี[หอวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมของชาวไอนุคุชชะโระโคะทัน] อยู่ ซึ่งสามารถทัศนศึกษาชม [จิเซะ]ซึ่งเป็นบ้านแบบโบราณ การดำเนินการล่าสัตว์หรือเก็บเกี่ยวสำหรับชาวไอนุนั้น ทุกๆสิ่งในโลกแห่งธรรมล้วนเกิดจากการกลับชาติมาเกิดของคะมุอิ(พระเจ้า)ทั้งสิ้น
ภูเขา ทะเล ไฟ ลม สัตว์ พืช เครื่องมือ เครื่องนุ่งห่มต่างๆนั้นมีแนวคิดว่าที่ว่าทั้งหมดมีพระเจ้าสถิตย์อยู่
[การร่ายรำแบบโบราณ]นั้น เป็นการแสดงถึงความขอบคุณถึงเหล่าพระเจ้าและบรรพบุรุษ อฐิษฐานขอพรให้ช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายในหนึ่งปี
ได้รับเลือกให้เป็นสมบัติสำคัญของชาติและได้รับเลือกให้เป็นมรดกสำคัญของโลกจากยูเนสโก้
ที่โรงละครของ[หมู่บ้านชาวไอนุแห่งทะเลสาปอะคัง]นั้นมีการแสดงการร่ายรำแบบโบราณของชาวไอนุ
ที่นี้คุณสามารถสัมผัสได้ถึงเนื้อแท้แห่งวัฒนธรรมของชาวไอนุได้"