ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

มรดกทางประวัติศาสตร์

มรดกทางประวัติศาสตร์ ที่เล่าขานประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาของ
การบุกเบิกและพัฒนาฮอกไกโด

การบุกเบิกฮอกไกโดนั้น เริ่มมีความสนใจเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ในสมัยเอโดะจนถึงปลายยุคสมัย
และมาเริ่มอย่างจริงจังในช่วงยุคสมัยเมจิ
ที่ฮอกไกโดตะวันออก ยังคงมีมรดกทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงเหลืออยู่ที่สามารถบอกเล่าถึงร่องรอยในอดีต
ตัวแทนร่องรอยประวัติศาสต์ที่สำคัญคือ พิพิธภัณฑ์คุกแห่งเมืองอาบาชิริที่ตั้งอยู่ที่เมืองอาบาชิริ
ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1891เป็นที่คุมขังที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นที่คุมขังแบบไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ปัจจุบัน
เปิดประชาชนทั่วไปได้ชมในฐานะของพิพิธภัณฑ์
มีบริการเมนู[อาหารคนคุก]ที่นักโทษเคยกินมาจริงๆไว้บริการด้วย ไม่ลองสัมผัสประสบการณ์ดูหน่อยหรือครับ?
[สะพานแห่งแม่น้ำทาอุชูเบะซึ]ที่อยู่ที่เมืองคามิชิโฮะโระนั้น ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1939เป็นสะพานแบบโค้งทำจาก
คอนกรีตใช้เพื่อเป็นทางรถไฟข้ามผ่านแม่น้ำทาอุชูเบะซึ
ด้วยการออกแบบที่ทำให้คิดถึงโบราณสถานสมัยเก่าแบบโรมัน ทำให้เป็นจุดถ่ายรูปที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆ
ในยุคสมัยเมจินั้น มีอาคารแบบยุโรปถูกสร้างขึ้นอย่างมากมาย [อนุสรณ์สถานเพียร์สัน]
ที่เมืองคิตะมิก็เป็นหนึ่งในนั้น
คฤหาสน์ส่วนตัวของคู่สามีภรรยาเพียร์สันซึ่งเป็นมิชชั่นนารีนั้น เป็นสิ่งปลูกสร้างที่ถูกออกแบบโดย วิลเลียม
เมอร์เรล วอรี่ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการออกแบบสร้างโรงแรมบนเขาต่างๆที่โตเกียวด้วย
[ร่องรอยจาชิ]ที่คาบสุทรเนะมุโระนั้น ถูกสร้างขึ้นในศษวรรตที่16-18 ซึ่งถูกขึ้นทะเบียนเป็นร่องรอยทา
งประวัติศาสตร์ของประเทศ
ในภาษาไอนุ จาชิแปลว่า [การล้อมรั้ว]

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ
สนามบินหลัก