ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ออนเซ็น Utoro

น้ำพุร้อนแห่งใหม่นี้ถูกโอบอุ้มด้วยธรรมชาติแต่ดั้งเดิม

น้ำพุร้อนอุโทโระเป็นน้ำพุร้อนที่ผุดขึ้นมาที่เมืองชิเรโตโกะและยังเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยตั้งอยู่ที่เมืองอุโทโระฝั่งเขตชาริของคาบสมุทรชิรดโตโกะจากสถานีรถไฟ ชิเรโตโกะชาริ เดินทางด้วยรถยนต์ ราว45 นาที
จุดที่พักแรมตั้งเรียงรายอยู่ในเมืองแห่งน้ำพุร้อน มีผู้คนมากมายเพลิดเพลินไปกับเมืองชิเรโตโกะจนแทบไม่น่าเชื่อว่า เป็นน้ำพุร้อนที่มีประวัติความเป็นมาเพียงไม่นาน