ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ออนเซ็น Kawayu

เมืองออนเซ็นซึ่ง "ยืนยันว่าเป็นออนเซ็นต้นน้ำ 100%"

คาวะยุออนเซ็นอยู่ตรงกลางคั่นระหว่างทะเลสาบคุชชะโระซึ่งเป็นทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและทะเลสาบมาชูที่มีระดับความใสของน้ำเป็นเลิศในระดับโลก ออนเซ็นชื่อดังแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขากำมะถันที่ยังคงพ่นควันอยู่จนถึงทุกวันนี้ กลิ่นของกำมะถันและไอของน้ำร้อนทำให้ได้บรรยากาศออนเซ็น เรียกความรู้สึกของการเดินทางท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี