ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ออนเซ็น Tokachigawa

ออนเซ็นแบบพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งใช้เวลาบ่มเพาะหลายร้อยปี

โทคาจิออนเซ็น(เมืองโอโทฟุเคะ)จะแปลกไปกว่าที่อื่นสักหน่อย เพราะที่นี่ไม่ใช่ออนเซ็นที่เกิดมาจากภูเขาไฟ กล่าวกันว่าโทคาจิเฮยะในปัจจุบันนี้เคยเป็นทะเลและมีถ่านหินเลนกองทับถมที่พื้นที่ชุ่มน้ำโดยรอบ ถ่านหินเลนเหล่านั้นได้กลายเป็นถ่านลิกไนต์แล้วปะทุขึ้นมาจากชั้นหิน จึงทำให้เกิดเป็นออนเซ็นแบบพื้นที่ชุ่มน้ำที่ประกอบด้วยอินทรียสารของพืชต่างๆ