ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ออนเซ็น Onneyu

เมืองออนเซ็นเล็กๆ ที่ชื่อมีความหมายว่า "น้ำร้อนขนาดใหญ่"

อนเนะยุออนเซ็นเป็นแหล่งออนเซ็นในเมืองรุเบะชิเบะซึ่งกลายมาเป็นพื้นที่ของเมืองคิตะมิเนื่องจากนโยบายการรวมเมืองและหมู่บ้านเข้าด้วยกัน เดินทางด้วยรถยนต์จากสนามบินเมะมัมเบะสึ 1 ชั่วโมง 30 นาที จากสนามบินโอค็อตสก์มอมเบทสึ 1 ชั่วโมง 40 นาที และจากกลางตัวเมืองคิตามิ 50 นาที นอกจาก "อนเนะยุออนเซ็น" ที่มีความหมายว่าน้ำร้อนขนาดใหญ่ในภาษาไอนุแล้ว ยังมาจากออนเซ็นอื่นๆ อีก ได้แก่ "ทาคิโนะยุออนเซ็น" และ "ปงยุออนเซ็น"