ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

ฟุราโนะ → ชิโตเสะแห่งใหม่ สนามบิน

ผ่านทางหลวงหมายเลข 237 และทางด่วนโดโท

Range
125km
TIME
1 ชั่วโมง 58 นาที