ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

ออนเนะยุออนเซ็น → ฟุราโนะ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 39

Range
173km
TIME
3ชั่วโมง14นาที