ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

ชิโตเสะแห่งใหม่ สนามบิน → ฟุราโนะ

ผ่านทางด่วนโดโทและทางหลวงหมายเลข 237

Range
125km
TIME
1 ชั่วโมง 53 นาที