ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

ชิโตเสะแห่งใหม่ สนามบิน → คุชิโระ

ผ่านทางด่วนโดโท

Range
275km
TIME
3 ชั่วโมง 45 นาที