ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

ชิโตเสะแห่งใหม่ สนามบิน → ชิเรโตโกะ

ผ่านทางด่วนโดโท

Range
400km
TIME
5 ชั่วโมง 48 นาที