ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ชิโตเสะแห่งใหม่ สนามบิน → ชิเรโตโกะ

ผ่านทางด่วนโดโท

Range
400km
TIME
5 ชั่วโมง 48 นาที