ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

ชิโตเสะแห่งใหม่ สนามบิน → คิตามิ

ผ่านทางด่วนโดโท

Range
293km
TIME
4 ชั่วโมง 6 นาที