ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

ชิโตเสะแห่งใหม่ สนามบิน → อาซาฮิคาวะ

ผ่านทางด่วนฮอกไกโด

Range
174km
TIME
2 ชั่วโมง 12 นาที