ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

โซอุนเคียวออนเซ็น → ออนเนะยุออนเซ็น

ผ่านทางหลวงหมายเลข 39

Range
59.9km
TIME
59 นาที