ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

โซอุนเคียวออนเซ็น → ออนเนะยุออนเซ็น

ผ่านทางหลวงหมายเลข 39

Range
59.9km
TIME
59 นาที