ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

ออนเนะยุออนเซ็น → เลค อะคัง ออนเซ็น

ผ่านทางหลวงหมายเลข 240

Range
96.3km
TIME
1 ชั่วโมง 40 นาที