ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ออนเนะยุออนเซ็น → อุโทโระออนเซ็น

ผ่านทางหลวงหมายเลข 334

Range
154km
TIME
2 ชั่วโมง 47 นาที