ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

อุโทโระออนเซ็น → ออนเนะยุออนเซ็น

ผ่านทางหลวงหมายเลข 334

Range
156km
TIME
2 ชั่วโมง 44 นาที