ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

อุโทโระออนเซ็น → โซอุนเคียวออนเซ็น

ผ่านทางหลวงหมายเลข 334 และทางหลวงหมายเลข 39

Range
215km
TIME
3 ชั่วโมง 39 นาที